Om oss

VÅRA MÅL

Vår arbetsmiljö ska uppfylla de krav som ställs i arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och i arbetsmiljöverkets föreskrifter. Vi skasäkerställa en arbetsmiljö som är tillfredställande och som inte utsätter våra medarbetare för ohälsa.


Vårat systematiska arbetsmiljöarbete ska ingå som en naturlig del i vår dagliga verksamhet och ska ske i samarbete mellan medarbetare, fackliga organisationer och oss som arbetsgivare.


Målet med vårt arbetsmiljöarbete är att skapa en fysisk, psykiskt och socialt sund arbetsplats som är utvecklande och där medarbetare upplever arbetsglädje, trygghet och har möjlighet att påverka sitt arbete. Våra medarbetare ska kunna ha ett liv i balans

och ha energi kvar för det privata livet efter arbetsdagens slut.

Arbetsmiljö inkluderar både fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö. Med fysisk arbetsmiljö avses exempelvis utformning av lokaler och arbetsplatser samt utrustning och arbetsverktyg. Med organisatorisk och social arbetsmiljö avses till exempel ledningen, arbetstider, arbetsbelastning och sociala förhållanden i arbetet.

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för oss då vi är övertygade om att det påverkar medarbetarnas trivsel och resultat.

Vår arbetsmiljöpolicy syftar till att skapa en fysisk, organisatoriskt, social, sund och säker arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.

Uppgiften att skapa en god arbetsmiljö ställer krav både på chefer och medarbetare.

Arbetsmiljöarbetet är en gemensam angelägenhet och ska bedrivas i samverkan där alla har ansvar att medverka.

Förebyggande

Insatser i

Arbetsmiljöarbetet

Vi bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen. I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår det att undersöka, genomföra och följa upp risker i arbetsmiljön. Arbetet sker löpande och ingår som en naturlig del i all vår verksamhet.


Vi utvärderar löpande våra insatser inom arbetsmiljöområdet för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Arbetets kravska anpassas till medarbetarnas förutsättningar i såväl fysisk som psykiskt avseende. Åtgärder som förbättrar arbetsmiljö ger positiva effekter för såväl medarbetare som för organisationen.


En annan viktig del i vårt förbyggande arbetsmiljöarbete är informations- och utbildingsinsatser. Våra medarbetare ska ha en god kännedom om vilka risker som finns i deras arbete och hur de kan undvika riskerna.

Vi är en arbetsplats där medarbetare trivs och mår bra och bemöter varandra med respekt.

ANSVAR


Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Det är vi som arbetsgivare som är skyldiga att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall.

Alla chefer ansvarar för att ett aktivt arbetsmiljöarbete bedrivs och att flrutsättningar ges för att så långt som möjligt lösa arbetsmiljöfrågorna på den nivån där de uppkommer.

Alla medarbetare har ett arbetsmiljöansvar genom att till exempel följa skyddsföreskriften och påpeka risker eller brister i arbetsmiljön till sin närmaste chef.